Најчесто поставувани прашања


Износот кој осигурувачот е должен да го исплати на корисникот на осигурувањето во случај на настапување на смрт.

Договорувач на осигурување на живот може да биде полнолетно физичко лице кое е работоспособно, а осигуреник може да биде лице кое има навршено најмалку 14 години живот. Како договорувач на осигурување може да биде и правно лице, а како осигуреници да бидат неговите вработени.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development