СО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОСИГУРАТЕ СЕБЕ И ВАШИТЕ БЛИСКИ ВО СЛУЧАЈ НА:

  • Природна смрт или смрт како последица на несреќен случај (незгода) до 75годишна возраст со фиксна осигурена сума.
  • Една од 10-те тешки болести до 70-годишна возраст. Вклучени се најчестите тешки болести (рак, кардиоваскуларни заболувања, мозочен удар, болести на нервниот систем, на пр., Алцхајмерова болест и мултиплекс склероза, трансплантација на големи органи, кома итн.).
  • Смрт како последица на несреќен случај (незгода).
  • Дополнително осигурување инвалидитет од незгода
  • Месечен ануитет во случај на инвалидитет од незгода над 25%.
  • Месечен ануитет за случај на инвалидитет од незгода над 50%.
  • Дополнително осигурување за фрактури на коски и дислокации.
  • Денови во болница.
  • Осигурување за дневен надомест поради незгода губење на приход во случај на краткотрајна работна неспособност (дневен надомест за боледување поради болест или несреќа).

Најчесто поставувани прашања

Премија претставува износ кој го плаќа договорувачот врз основа на договорот за осигурување.

Договорувач на осигурување е лицето кое го склучува договорот за осигурување, кое има обврска да ја плаќа премијата и на кого му припаѓаат сите права и обврски од договорот за осигурување на живот.

За времетраење на осигурителната година можни се следните измени: промена на адресата на договарачот или осигуреникот; промена на корисникот на осигурување; промена на презимето на договарачот или осигуреникот. По завршување на траење на осигурителната година можни се следните измени: намалување или зголемување на премијата; измени во начинот на плакање, промена на број на рати (годишно, […]

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development