Jerneja

32 години, млада мајка

Јернеја неодамна стана мајка. Во еден миг, нејзиниот живот беше преплавен со неизмерна љубов, а тивко навлегоа нови грижи што не ги знаела претходно. Финансиската сигурност на семејството стана нејзина грижа и одговорност.

Иако Јернеја денес е здрава и полна со енергија, таа смета дека е многу важно нејзиниот син да биде згрижен доколку нешто и се случи. Бидејќи таа и нејзиниот сопруг имаат станбен кредит, таа чувствува уште поголема одговорност да ја заштити финансиската состојба на семејството. Ако таа се разболи, повреди или не може да работи, нејзиниот син не треба да биде лишен од ништо поради помали примања. Треба и финансиски да се грижи доколку Јернеја умре.

За Јернеја е важно:

  • Финансиска сигурност на семејството
  • Покриена отплата на кредит и долгови ако умрете пред да ги отплатите
  • Реализација на семејните желби во иднина

КАКО ДА ОСИГУРИТЕ ФИНАНСИСКАТА СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ДЕЦА И НА ВАШИТЕ НАЈБЛИСКИ?

Јернеја го избра ПРВА животно осигурување, кое Полисата комбинира различни покривања, а осигурувањето може да се смени по волја подоцна. Покрај тоа што висината на сумата за осигурување би ја покривала вредноста на заемот, за Јернеја е важно и осигурување во случај на болест и загуба на приходи, доколку стане неспособна за работа. Го осигурала и својот син – доколку морала да се грижи за него поради болест или несреќа, би добила отштета.

Пресметка:

Јернеја ја утврдил сумата за осигурување на живот врз основа на пресметка која ги зема предвид тековните месечни примања и долговите што ги има. За да може семејството да го одржи постоечкиот начин на живот во случај на нејзината смрт, го земале предвид приходот што ќе го добие за 5 години (1.000 евра x 12 месеци x 5 години = 60.000 евра). Бидејќи сè уште има кредит од околу 50.000 евра, нејзината осигурена сума е 110.000 евра. Месечната премија е 14,64 евра*.

Дополнително здравствено осигурување 24,71 евра* месечно

Јернеја осигурителна сума за 30 тешки болести ја одредила на 20.000 евра, а решила и да се осигура од губење на приходите – во случај на професионален инвалидитет, на тој начин би добивала месечен ануитет од 500 евра. Осигурала и боледување подолго од 30 дена. За секој месец боледување подолго од 30 дена, Јернеја добивал 350 евра.

Дополнително осигурување од незгода 9,95 евра* месечно

За случајот со траен траен инвалидитет, Јернеја избрала осигурителна сума од 50.000 евра и истовремено се погрижила за заштита на приходите, бидејќи ќе добива месечен ануитет од 500 евра за 10 години.

Дополнително осигурување од незгода за деца 3,36 ЕР месечно

Јернеј го осигурала синот за секој случај:

  • траен инвалидитет (осигурена сума 20.000 евра),
  • критични болести (осигурена сума 10.000 евра),
  • фрактура на коска (осигурителна сума 1.000 евра),
  • нега дома (надомест од 500 евра месечно) и
  • болничка нега (надомест од 10 евра на ден).

* Информативната пресметка претпоставува дека Јернеја бил осигурен на 32 години за период од 25 години. Информативната пресметка е направена за избраниот период и е чисто информативна.

 

Dogovorite se za termin

 

СО МАЛИ ЧЕКОРИ ДО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ГОЛЕМИТЕ ЖЕЛБИ?

Jerneja in njen mož imata veliko želja za svojo družino. Zato je Jerneja sklenila tudi naložbeno življenjsko varčevanje in vsak mesec temu nameni manjši znesek, seveda z mislijo, kako lepo bo uresničiti družinske želje. PRVA Prava naložba ji omogoča prilagajanje varčevanja glede na to, koliko je pripravljena tvegati – z več tveganja lahko doseže tudi večji donos.

Izračun:

Odločila se je za naložbeno strategijo življenjskega cikla PRVE. Z mesečnimi vplačili po 80 EUR bo po 10 letih varčevanja prihranila 11.421,70 EUR.*

* Izračun je narejen ob predpostavki, da je starost 32 let, da so sredstva razdeljena v razmerju 80 % v Skladu PRVA Delniški in 20 % v Skladu  PRVA Obvezniški, da je pričakovana letna donosnost 7 % (povprečen donos sklada v zadnjih 3 letih) za Sklad PRVA Delniški in 3 % (povprečen donos sklada v zadnjih 3 letih) za sklad PRVA Obvezniški.  Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave. Več o naložbeni strategiji življenjskega cikla PRVA.

 

KAKO DO VEČJE DODATNE POKOJNINE?

Jerneja je že takoj, ko se je zaposlila, začela varčevati v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja. Čeprav je do upokojitve še zelo daleč, pa je ravno to prednost, saj lahko z manjšimi zneski v daljšem obdobju privarčuje več. Skladi življenjskega cikla ji omogočajo, da v svojem starostnem obdobju sprejme več tveganja s tem doseže višje donose na privarčevana sredstva in dolgoročno prihrani več.

Izračun:

Jerneja varčuje v dodatnem pokojninskem zavarovanju. Z mesečnimi vplačili po 80 EUR bo do upokojitve privarčevala 75.601,65 EUR.*

* Pri izračunu je upoštevana starost 32 let, upokojitvena starost 64 let in predpostavka o 1 % vstopnih stroških. V informativnem izračunu so upoštevani pričakovani donosi glede na starost zavarovanca in pripadajočo naložbeno politiko pokojninske strategije (7 % letna donosnosti v Dinamičnem skladu  do 46 leta starosti, 5 % letna donosnost v Uravnoteženem skladu od 46 do 60 leta starosti in 2,5 % letna donosnost v Zajamčenem skladu od 60 leta do 64 leta starosti). Informativni izračun je narejen za izbrano obdobje in je zgolj informativne narave ter ne upošteva učinka inflacije na realno vrednost prihrankov.

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Премија претставува износ кој го плаќа договорувачот врз основа на договорот за осигурување.

Договорувач на осигурување е лицето кое го склучува договорот за осигурување, кое има обврска да ја плаќа премијата и на кого му припаѓаат сите права и обврски од договорот за осигурување на живот.

За времетраење на осигурителната година можни се следните измени: промена на адресата на договарачот или осигуреникот; промена на корисникот на осигурување; промена на презимето на договарачот или осигуреникот. По завршување на траење на осигурителната година можни се следните измени: намалување или зголемување на премијата; измени во начинот на плакање, промена на број на рати (годишно, […]

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development