ЕДНА Полиса ЗА СИТЕ ПЕРИОДИ ОД ЖИВОТОТ

Во случај на смрт и тешки болести

Заштита во случај на губење на приход

СТАВЕТЕ ГО ВАШИОТ ЖИВОТ НА ПРВО МЕСТО И ОБЕЗБЕДЕТЕ СИГУРНА ИДНИНА НА ВАШИТЕ БЛИСКИ

Можете да обезбедите целосна безбедност и финансиска заштита на вашето семејство со ПРВА осигурување на живот во случај на смрт.
Ова осигурување е создадено за да се прилагоди на вашиот живот, важни животни пресвртници, а со тоа и безбедносни потреби. Во активниот период од животот, кога изложеноста на ризици е најголема, можете да го промените осигурителното покритие и висината на избраната сума за осигурување според вашите финансиски можности.

 

СО ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОСИГУРАТЕ СЕБЕ И ВАШИТЕ БЛИСКИ ВО СЛУЧАЈ НА:

 • Природна смрт или смрт како последица на несреќен случај (незгода) до 75-годишна возраст со фиксна осигурена сума.
 • Една од 30-те тешки болести до 70-годишна возраст. Вклучени се најчестите тешки болести (рак, кардиоваскуларни заболувања, мозочен удар, болести на нервниот систем, на пр., Алцхајмерова болест и мултиплекс склероза, трансплантација на големи органи, кома итн.).
 • Смрт како последица на несреќен случај (незгода).
 • Дополнително осигурување инвалидитет од незгода.
 • Месечен ануитет во случај на инвалидитет од незгода над 25%
 • Месечен ануитет за случај на инвалидитет од незгода над 50%.
 • Дополнително осигурување за фрактури на коски и дислокации.
 • Денови во болница.
 • Осигурување за дневен надомест поради незгода губење на приход во случај на краткотрајна работна неспособност (дневен надомест за боледување поради болест или несреќа).

 

ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ КОЕ ЖИВЕЕ СО ВАС

 • ПРВА Сигурност, животното осигурување првенствено овозможува заштита во случај на смрт до 75-годинишна возраст со фиксна осигурена сума.
 • Можете да го промените осигурителното покритие и висината на осигурената сума на секое дополнително покритие – во зависност од Вашите потреби. Промените кои сакате да ги направите се прават без надоместок.
 • Висината на осигурената сума за тешки болести може да биде повисока од осигурената сума на основното покритие во случај на смрт. Оставаме на Вас да креирате осигурени суми кои Вам Ви се најпотребни.
 • Осигурувањето го креираме заедно – едноставно, јасно и приспособено на Вашите потреби: износот на месечната премија ќе се пресметува врз основа на избраното покритие и одговорите што ќе ги дадете како дел од прашалникот за време на процесот на договарање за осигурување. Соодветно на тоа, подобро ќе се запознаете со содржината на Вашето осигурување, а притоа ќе добиете најмногу за Вашите пари од првиот момент.

 

ЗОШТО да ГО ОСИГУРате ВАШИОТ ЖИВОТ?

 • Склучувате животно осигурување во случај на природна смрт или смрт како последица на несреќен случај (незгода), најчесто за Вашите најблиски. Ова е план за заштита на семејството кој би им обезбедил доволно финансиски средства во најтешките времиња. Во случај на Ваша смрт, Вашето семејство би претрпело финансиски последици, како што се губење на приход и отплата на сите долгови што можеби ги имате.
 • Животното осигурување во случај на смрт на осигуреното лице за време на траењето на осигурувањето гарантира исплата на договорената сума на осигурување на корисникот.
 • Исплатата во случај на смрт на осигуреното лице мора да биде таква што навистина ќе може да ги покрие сите трошоци кои би настанале во случај на смрт на ова лице, а во исто време да спречи влошување на стандардот на семејството, резултат на губење на дел од приходите во семејството.

 

ПРЕД ДА СКЛУЧИТЕ ДОГОВОР ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ:

 • Може да се осигураат лица од 14 до 70-годишна возраст со истек на осигурувањето до 75- годишна возраст.
 • времетраење на договорот за осигурување е од 5 до 30 години.
 • премиите за осигурување се одредуваат при склучување на договорот за осигурување и зависат од полот на осигуреникот. За времетраење на осигурувањето премијата нема да се промени (зголеми) доколку дојде до промена на здравствената состојба на осигуреникот.
 • на важни животни пресвртници, како што се брак или раѓање на дете, осигуреникот може дополнително да ја зголеми осигурената сума во случај на смрт и до 50%, без неопходна проценка на здравствената состојба.
 • во текот на процесот на склучување на договорот, од уплата на првата премија до почетокот на осигурувањето, Ве осигуруваме без дополнителен надомест во случај на смрт од несреќен случај во износ од половина од осигурената сума, но најмногу до 80.000 евра.

Нашата осигуреничка Марија има 35 години, живее со партнерот и имаат петгодишно дете. Месечно заработува 1.100 евра (нето плата), а отплаќа кредит од 30.000 евра и има лизинг на автомобил од 5.000 евра. Нема друго животно осигурување.

Со цел соодветно да го надомести приходот во случај на нејзина смрт, Марија ја проценила сумата на средства што ќе му  бидат потребни на нејзиното семејство за да го одржи сегашниот начин на живот. Препорачаната основа за ова беше 36 пати повеќе од нејзиниот месечен нето приход кој изнесува вкупно 39.600 евра. Дополнително, Марија на ова мораше да го додаде и вкупниот износ на неплатени долгови, т.е. кредити и лизинг, кој изнесува 35.000 евра.

На Марија ѝ препорачавме осигурената сума во случај на смрт да биде 74.600 евра, што е збир од горенаведеното. Според возраста на детето на Марија, препорачаниот период на осигурување е 20 години, бидејќи тоа значи време во кое детето ќе стане финансиски независно.

Месечна премија која Марија ја плаќа за животно осигурување:  15,55 евра*

*Месечната премија се однесува на лице кое е здраво, не пуши, не врши ризична професија и не се занимава со ризични активности во слободното време.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ И ВО СЛУЧАЈ НА ТЕШКИ БОЛЕСТИ

Тешките болести како што се рак, мозочен удар и срцев удар можат за миг целосно да Ви го променат животот и да Ве оневозможат да работите подолго време. Тогаш е најважно да добиете квалитетен третман, но ќе бидете поспокојни ако претходно сте се погрижиле за Вашата финансиска сигурност.
Со осигурителното покритие Дополнително осигурување за тешки болести ќе бидете осигурани од 30 тешки болести до 70-годишна возраст. Со ова ќе можете нормално да ги плаќате финансиските обврски и покрај тоа што нема да можете да работите. Во исто време, ќе можете полесно да си дозволите поквалитетни лекови и поквалитетни здравствени услуги, било да се тоа терапии, хируршки процедури или рехабилитација. Променетиот начин на живот и губењето на приходите поради подолготрајна неспособност за работа нема да имаат влијание врз Вашиот живот.

За тешки болести:

 • може да се осигураат лица на возраст меѓу 18 и 69-годишна возраст, со истек на 70-годишна возраст.
 • времетраењето на осигурувањето е од 1 до 30 години.

 


СО ДОПОЛНИТЕЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ТЕШКИ БОЛЕСТИ ЗАШТИТЕНИ СТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ГУБЕЊЕ НА ПРИХОДИ ПРИ НАСТАНУВАЊЕ НА ТЕШКА БОЛЕСТ И МОЖЕТЕ ПОЛЕСНО ДА ОБЕЗБЕДИТЕ ПОКВАЛИТЕТЕН ТРЕТМАН

По условите за тешки болести исплатата на осигурената сума се исплаќа во целост (100% од осигурената сума за тешки болести) по настанувањето на тешката болест, со доставување на медицинска документација и пополнување на барање во осигурителната компанија. Осигуреникот ја поднесува документацијата за настанување на тешки болести во најкус можен рок. Потоа осигурувачот е должен по добиената целосна документација да ја исплати осигурената сума во рок од 14 дена. По исплатата на осигурената сума за тешки болести ова покритие престанува да важи.

 

ТАБЕЛА НА ТЕШКИ БОЛЕСТИ
Група А Рак и трансплантација на коскена срцевина
1Канцерогени заболувања
2Трансплантација на коскена срцевина
Група ББолести на срцето и крвните садови, белите дробови, црниот дроб и бубрезите
3Акутен миокарден инфаркт (срцев удар)
4Кардиомиопатија (намалување на фракцијата и исфрлање на срцевиот мускул)
5Мозочен удар (со трајно оштетување)
6Операција на срцеви залистоци
7Коронарна артериска бајпас хирургија-вклучувајќи минимални инвезивни процедури
8Операција на аортата - како резултат на аортна болест
9Перкутана коронарна интервенција (ангиопластика) - за третман на повеќесадна коронарна болест
10Краен стадиум на бубрежна инсуфициенција - потребна е постојана дијализа
11Тешка примарна пулмонална хипертензија
12Краен стадиум на белодробна болест
13Тешка хронична цироза на црниот дроб
14Трансплантација на главен орган - Трансплантација
Група ВБолести поврзани со нервниот систем
15Спорадична Кројцфелд-Јакоб болест
16Парализа на екстремитетите - целосна и трајна
17Алцхајмерова болест - пред 65 години и предизвикува трајно оштетување
18Акутен вирусен енцефалитис - предизвикува трајно оштетување
19Бактериски менингитис - предизвикува трајно оштетување
20Мултиплекс склероза - предизвикува трајно отетување
21Тешка трауматска повреда на мозокот - предизвикува трајно оштетување
22Кома - предизвикува трајно оштетување (трае најмалку 96 часа)
23Идиопатска Паркинсонова болест - пред 65 години и предизвикува трајно оштетување
24Бениген тумор на мозокот
Група ДДруги болести
25ХИВ инфекција од трансфузија на крвни продукти
26Изгореници од трет степен (најмалку 20% од телото)
27Целосно губење на видот - 3/60 трајно
28Губење на екстремитетите
29Глувост -трајна и неповратна (над 95%)
30Хронична примарна автоимуна адренокортикална инсуфициенција (Адисонова болест)
КРАТОК ОПИС
Според болеста се исплаќа процентот во која група влегува.
При прогресија на иста болест кога ќе влезе во повисоко ниво на исплата, веќе исплатеното се минусира.
Можна е исплата до максимално 3 осигурени суми, но само од три групи на болест и доколку дојде до ваква исплата осиурувањето се исклучува.
Во една група максимален износ на исплата е 100%

Обезбедете ја иднината за себе и на вашите најблиски со еден потег

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development