Borut

50 години, вработен

Борут и неговата сопруга се уште се вработени, децата се иселиле и повторно имаат повеќе време за себе. Имаатмногу планови, па добро размислуваат како да ги остварат. По пензионирањето, би сакал
Тие останаа активни и независнии уживаа во удобниот начин на живот, кој го создадоа и кој им одговара.

И тие едвај чекаат да ги разгалат нивните внуци. Тие денес веќе знаат дека на сите ќе им дадатполиса за инвестициско штедење при раѓањето и ќе штедат додека не наполнат 18 години, за потоа да добијат стипендија и полесно да студираат.

Важно е за Борут:

  • удобен начин на живот по пензионирањето
  • финансиско обезбедување во непредвидливи ситуации
  • независност

Како можам да се грижам за сопствената финансиска сигурност?

Борут не сака да ги оптоварува децата со дополнителни грижи, па смета дека во иднина мора сам да се грижи за својата финансиска сигурност. Тој го избра ПРВА животно осигурување, со најголем акцент на осигурувањето во случај на болест или несреќа, но особено го смета за важно осигурувањето во случај на губење на приход. Доколку станете делумно или целосно неспособни за работа поради болест или несреќа, ќе добивате инвалидска пензија додека не наполните 65 години.

Пресметка:

Борут на 50-годишна возраст подигна животно осигурување на ПРВА Варност. Тој определил помала сума за осигурување во случај на смрт, во износ од 3.000 евра, што би било доволно за сопругата да го покрие погребот или некои други трошоци. Месечната премија е 2,21 евра.

Дополнително здравствено осигурување 20,93 евра* месечно

Осигурителната сума ја одредил во износ од 25.000 евра во случај на едно од 30-те критични заболувања.

Дополнително осигурување за професионален инвалидитет 9,17 евра* месечно

Бидејќи е свесен колку значителна загуба на приходите би била во случај на траен професионален инвалидитет, кога веќе не можел да ја врши својата професија, се погрижил да добива месечна пензија од 400 евра со дополнително осигурување.

Дополнително осигурување од незгода 9,95 евра* месечно

Со месечна премија од 9,95 евра месечно е осигурен со осигурителна сума од 50.000 евра во случај на траен случаен инвалидитет. Покрај еднократната, тој би имал право и на месечна пензија за сообраќајна несреќа од 500 евра, која би ја добивал 10 години.

* Информативната пресметка претпоставува дека Борут бил осигуран на 50-годишна возраст за период од 15 години. Информативната пресметка е направена за избраниот период и е чисто информативна.

 

Dogovorite se za termin

 

Како можам да одржам удобен начин на живот по пензионирањето?

Дури и по пензионирањето, Борут и неговата сопруга сакаат да патуваат, да уживаат во времето заедно и одвреме-навреме да се почестат со малку разгалување. За да можат да одржуваат таков начин на живот и кога веќе не се активни на работа, двајцата склучиле дополнително осигурување. Со дополнителна пензија секој месец полесно ќе си дозволите се што уживате.

Пресметка:

Борут штеди во дополнително пензиско осигурување од 40-годишна возраст. Со месечни исплати од 120 евра ќе заштеди 46.913,21 евра до пензија.

* Пресметката ја зема предвид возраста од 40 години, возраста за пензионирање од 64 години и претпоставката од 1% влезни трошоци. Во информацијата го пресметува годишниот принос од 2,5% во Гарантираниот фонд ПРВА+. Информативната пресметка е направена за избраниот период и е чисто информативна и не го зема предвид ефектот на инфлацијата врз реалната вредност на заштедите.

 

ВАЖНИ РАБОТИ ПРИ ИЗБОР

  • Животното осигурување може да се прилагоди во лет според животните ситуации.
  • Можност за осигурување во случај на губење на приход, доколку стане неспособен за работа.
  • Ако нешто му се случи на Боруто, неговата сопруга или децата ќе бидат ослободени од дополнителни финансиски грижи.

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Премија претставува износ кој го плаќа договорувачот врз основа на договорот за осигурување.

Договорувач на осигурување е лицето кое го склучува договорот за осигурување, кое има обврска да ја плаќа премијата и на кого му припаѓаат сите права и обврски од договорот за осигурување на живот.

За времетраење на осигурителната година можни се следните измени: промена на адресата на договарачот или осигуреникот; промена на корисникот на осигурување; промена на презимето на договарачот или осигуреникот. По завршување на траење на осигурителната година можни се следните измени: намалување или зголемување на премијата; измени во начинот на плакање, промена на број на рати (годишно, […]

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development