Jure

25 години, прв вработен со полно работно време

25 години, прв вработен со полно работно време

Јуре пред извесно време се вработил со полно работно време во мала фирма. Животот без студиски обврски и со редовни примања е пријатен, бидејќи можете да се забавувате во слободното време.

За време на викендите и празниците, тие уживаат во широк спектар на авантури исполнети со адреналин со своите пријатели.

Иако моментално живее со своите родители, сепак сака да живее сам. Затоа секој месец дел од приходите ги посветува на заштеди. Заштедата на инвестиции е идеално решение за него, бидејќи може да преземе малку повеќе ризик и на тој начин да заштеди повеќе на долг рок.

За Јуре е важно:

  • добро да се усовршат заштедите
  • финансиска сигурност во случај на несреќа
  • со мала жртва за обезбедување дополнителна пензија

КАКО ПОЛЕСНО ДА ЖИВЕЕТЕ САМОСТОЈНО?

Иако Јуре се чувствува добро дома, тој сепак сака наскоро да создаде свој дом. Затоа го избра инвестициското животно осигурување ПРВА Права Надложба, каде што штеди со цел полесно да ги оствари своите соништа и да го живее животот со својата девојка. Тој може да ја прилагоди инвестициската стратегија на ризикот што е подготвен да го прифати – бидејќи Јуре е сè уште млад и ќе штеди подолг временски период, тој избра поризична стратегија, бидејќи може да му донесе најголем принос.

Пресметка:

Секој месец издвојува 250 евра и за 10 години ќе може да заштеди до 37.739,32 евра кои може да ги добие во форма на еднократна исплата или како месечен ануитет.

* Пресметката е направена врз основа на претпоставката дека возраста е 25 години, дека сите средства се инвестирани во фондот ПРВА Делнишки и дека годишниот принос на фондот ПРВА Делнишки е 7% (просечниот принос на фондот во последните 3 години ). Информативната пресметка е направена за избраниот период и е чисто информативна.

 

Dogovorite se za termin

 

КАКО СО НАЈМАЛКА ЖРТВА ДО НАЈДОБРАТА ЦЕЛ?

Кога сте млад, пензионирањето со право ви се чини далеку, но тука е најголемата предност – подолгиот период на штедење значи дека можете да ја достигнете целта со значително помали месечни исплати. Затоа Јуре штеди и во дополнително пензиско осигурување.

Пресметка:

Јуре од 25 годишна возраст штеди во животните фондови за дополнително пензиско осигурување. Со месечни исплати од 80 евра, до пензионирање ќе заштеди 126.394,40 евра.*

* При пресметката се земени предвид возраста од 25 години, возраста за пензионирање од 64 години и претпоставката од 1% влезни трошоци. Информативната пресметка ги зема предвид очекуваните приноси врз основа на возраста на осигуреникот и соодветната инвестициска политика на пензиската стратегија (7% годишен принос во динамичниот фонд од возраст до 46 години, 5% годишен принос во Балансирана фонд од 46 до 61 година и 2,5% годишен принос во урамнотежен фонд од 60 до 64 години). Информативната пресметка е направена за избраниот период и е чисто информативна и не го зема предвид ефектот на инфлацијата врз реалната вредност на заштедите.

 

ОСИГУРУВАЊЕТО ОД НЕСРЕЌА НЕ Е САМО ЗА ДЕЦА

Несреќите не им се случуваат само на најмладите, па има смисла да се осигурате од несреќен случај дури и кога сте постари. Јуре го избра PRVO Accidental Security, кој вклучува покривање за фрактури и дислокации, како и бенефиции за рехабилитација и помагала за мобилност доколку некогаш му требаат.

Пресметка:

За само 3,33 евра месечно на Јуре му се гарантира надоместок до 5.000 евра во случај на скршеница или дислокација, како и надомест за рехабилитација во износ од 500 евра и за набавка на помагала за мобилност до 500 евра.

Pogosta vprašanjaPrikaži več

Премија претставува износ кој го плаќа договорувачот врз основа на договорот за осигурување.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development