Možnost višje dodatne pokojnine

Optimalno razmerje med donosom in tveganjem

S starostjo se tveganje zmanjšuje

Prilagodljivo DODATNo POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

V PRVI vam omogočamo prilagodljivo varčevanje za dodatno pokojnino in tako lahko do upokojitve privarčujete več. Varčevanje v skladih življenjskega cikla je prilagojeno vaši starosti – mlajši varčevalci lahko izberete bolj dinamično naložbeno politiko in tako dolgoročno dosežete večji znesek. Za nekoliko starejše je na voljo uravnoteženi sklad, najstarejši varčevalci pa varčujete v zajamčenem skladu.

 

Nova zakonodaja in skladi življenjskega cikla

Do leta 2013 je bilo mogoče za dodatno pokojnino varčevati le na najmanj tvegan, a hkrati tudi najmanj donosen način. Zakon je omogočal le varčevanje v skladih z minimalnim zajamčenim donosom. Takšno varčevanje je bilo predvsem varno, a tudi nizko donosno. Zdaj je zakonodaja bolj naklonjena tudi varčevalcem, ki želite doseči višje donose za svoj denar, ki ga namenite varčevanju, in ste hkrati pripravljeni prevzeti več tveganja.

S skladi življenjskega cikla se pokojninsko varčevanje prilagodi vaši starosti. Varčevanje je razdeljeno v več ciklov glede na starostna obdobja. Če je pred vami še daljše delovno obdobje, na primer 20 ali 30 let, je v tem času z bolj tvegano naložbeno politiko možno ustvariti večje donose. Starejši zavarovanci, ki imate pred seboj manj delovne dobe, lahko varčujete v uravnoteženem skladu, v letih tik pred upokojitvijo pa lahko varčujete le v zajamčenem skladu.
Tveganost naložbene politike je tako prilagojena vaši starosti oziroma času do upokojitve. Ko se približujete upokojitvi, vaša sredstva vlagamo le v zajamčeni sklad, kjer je sicer donos nižji, a hkrati tudi ni več tveganja.
V PRVI so vam na voljo trije skladiDINAMIČNI, URAVNOTEŽENI in ZAJAMČENI. Priporočljivo je, da izberete sklad, ki je predviden za vašo starostno skupino, vedno pa lahko izberete tudi manj tvegan sklad. Bolj tveganega sklada, kot je priporočen glede na vašo starost, ne morete izbrati.

 

PRIPOROČENA CILJNA NALOŽBENA STRUKTURA


Izberite pravi sklad zase

Starost: 36

Dinamični sklad

Delnice: 70%

Obveznice (srednja varnost): 15%

Obveznice (visoka varnost) depoziti: 15%

Minimalni zajamčen donos: NE

Ciljna neto donosnost: 6,5 %


SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA GLEDE NA STAROSTNE SKUPINE

DINAMIČNI SKLADURAVNOTEŽENI SKLADZAJAMČENI SKLAD
Starostna skupina
do 49 let
od 49 do 61 let
nad 61 let
Ciljna naložbena struktura sklada
Naložbe v lastniške vrednostne papirje 70 %40 %5 %
Naložbe v dolžniške vrednostne papirje, depozite15 %45 %75 %
Drugo (nepremičnine, alternativne naložbe, drugo)
15 %15 %20 %
Minimalni zajamčen donosNENEDA
Ciljna neto donosnost6,50 %4,50 %2,5 %

Varčevanje po meri

Visoka ciljna neto donosnost

Možnost izbire naložbene politike

Postopek sklenitve

  1. Postopek za vključitev v dolgoročno varčevanje za vašo dodatno pokojnino je enostaven. Na spodnji povezavi snemite pristopno izjavo.

  2. Pristopno izjavo za vključitev v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje izpolnite in podpišite.

  3. Izpolnjeno izjavo pošljite na naš naslov PRVA Pokojninska družba, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana ali po e-pošti info@prva.si.

Preverite višino vračila dohodnine za svojo plačo*

Mesečna bruto plača:

0,00 €
10.000,00 €

Mesečna premija, ki jo vplačujete sami:

0,00 €
0,00 €
Razlika do najvišje mesečne premije

?
Izkoriščenost davčne olajšave

?
Prihranek pri odmeri dohodnine

* Izračun davčne olajšave je informativen in ne predstavlja ponudbe ali jamstva PRVA Pokojninska družba. Najvišja mesečna premija, upravičena do davčne olajšave, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oz. 5,844 % bruto plače posameznika vendar letno ne več kot 2.903,66 EUR.
Informativni izračun predpostavlja neto znesek premije, ki je enak vplačani premiji zmanjšani za vstopne stroške. Predpostavljamo, da je plača posameznika njegov edini obdavčljivi vir dohodka, ki jo prejema mesečno celotno koledarsko leto v enakem znesku. Nadalje predpostavljamo, da posameznik ne uveljavlja nikakršnih davčnih olajšav razen dodatnega pokojninskega zavarovanja. V izračunu izkoriščenosti davčne olajšave smo predpostavili, da se mesečna plača in znesek skupne mesečne premije (delodajalec in zaposleni) v letu ne spreminja in sta vsak mesec v celotnem koledarskem letu enaka. V primeru spremembe mesečne premije predpostavljamo, da se premija spremeni v vseh mesecih koledarskega leta. V primeru, da se spremeni za krajši čas je izkoriščenost davčne olajšave ustrezno nižja. V primeru, da se posameznik odloči za dodatno izredno letno vplačilo premije predpostavljamo, da bo le-to izvršeno v koledarskem letu na katerega se nanaša izračun.
Informativni izračun za PRVO Pokojninsko družbo ni zavezujoč in ne predstavlja jamstva. PRVA Pokojninska družba tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake in uporabljene predpostavke v izračunu in/ali nerazumevanje izračuna.

Prednosti varčevanja v skladih življenjskega cikla


 

Višja dodatna pokojnina

Z varčevanjem v skladih življenjskega cikla je mogoče doseganje višjih donosov kot v sistemu minimalne zajamčene donosnosti. Tako lahko v daljšem obdobju privarčujete več in si zagotovite višjo dodatno pokojnino.

 

Optimalno razmerje med donosom in tveganjem

Glede na življenjsko obodobje, v katerem se nahajate, lahko pri varčevanju tvegate bolj ali manj. Mlajši lahko tvegate več, ko se bližate upokojitvi, pa prevzemanje tveganja ni smiselno, zato lahko varčujete le v zajamčenem skladu.

 

Od večjega k manjšemu tveganju

Z vključitvijo v sklade življenjskega cikla boste aktivno upravljanje premoženja prepustili nam. Glede na vašo starost se bo z leti tveganost vaših naložb zmanjševala tako, da se bodo vaša sredstva premikala v manj tvegan sklad. Ne glede na to imate enkrat na leto možnost, da ob upoštevanju starostne omejitve izberete brezplačen prenos zbranih sredstev v drug, manj tvegan sklad.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development