Што е осигурена сума?Износот кој осигурувачот е должен да го исплати на корисникот на осигурувањето во случај на настапување на смрт.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development