За кој период може да се договори осигурување на живот?Осигурување на живот може да се договори најкратко на 5 години траење, а најдолго на 30 години. Горната старосна граница на завршување на траење на осигурувањето е 75 години старост на осигуреникот.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development