Skozi celotno obdobje varčevanja v naložbenih življenjskih zavarovanjih PRVE lahko naložbeno strategijo spreminjate glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati. Svoja sredstva lahko vlagate v tri sklade, ki jih upravlja zavarovalnica: PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni. Če izberete lastno naložbeno strategijo, sami določite, kolikšen delež se bo nalagal v posamezni sklad.

Upravljanje svojih sredstev lahko tudi v celoti prepustite nam. Naložbena strategija življenjskega cikla PRVE delež tveganih naložb v posameznikovem portfelju prilagaja starosti varčevalca. To pomeni, da lahko mlajši varčevalci prevzamejo več naložbenega tveganja, z višanjem starosti pa se prevzemanje tveganja zmanjšuje.


Obveščamo vas, da smo v PRVI Osebni zavarovalnici, d.d. spremenili Prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

V okviru spremembe Prospektov smo v poglavju z naslovom »1.2. Naložbena politika« Prospektov podrobneje opisali bistvene zakonske omejitve, ki zavarovalnico zavezujejo pri upravljanju notranjih skladov, z namenom, da vam čim natančneje predstavimo vrste dovoljenih naložb in pogojev za sklepanje naložb, v katere zavarovalnica nalaga pretežni del sredstev posameznega notranja sklada. Opisane dopolnitve Prospektov na vaše pravice ali obveznosti ne bodo vplivale, saj zavarovalnico zakonske omejitve glede naložb zavezujejo ne glede na to, ali so zapisane v prospektih, pri čemer je zavarovalnica zakonske omejitve upoštevala že sedaj.

Poleg navedenega smo v vseh Prospektih spremenili naziv organa zavarovalnice, ki je pristojen za sprejem prospektov ter odpravili druge terminološke pomanjkljivosti Prospektov. Prospekt notranjega sklada PRVA Obvezniški smo obenem dopolnili z nazivom aktualnega pooblaščenega revizorja zavarovalnice.

Spremenjeni Prospekti začnejo za obstoječe zavarovalce veljati z dnem 1. 5. 2023. Dostopni so na spletni strani www.prva. si/prospekti-nalozbenih-skladov/.

Zavarovalec ima v roku 30 dni, šteto od objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstoječega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Če zavarovalec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v notranjem skladu in zanje veljajo določbe spremenjenega prospekta.

Obveščamo vas, da smo v PRVI Osebni zavarovalnici, d.d., spremenili prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

Spremenjeni prospekti ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb, temveč so spremembe bolj tehnične narave in sicer:

 • v prospektu PRVA Varni se v členu 10.1.1 dopolni višina upravljavske provizije,
 • v prospektu PRVA Varni se člen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja,
 • v prospektu PRVA Obvezniški se člen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja,
 • v prospektu PRVA Obvezniški se iz člena 1.2.1 črta odstavek glede obsega dodatnih likvidnih sredstev,
 • v prospektu PRVA Delniški se člen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja.

Spremenjeni Prospekti začnejo za obstoječe zavarovance veljati z dnem 1. 5. 2022. Dostopni so na spletni strani www.prva.si/prospekti-nalozbenih-skladov/

Zavarovanec ima v roku 30 dni, šteto od dne objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstoječega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Če zavarovanec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v obstoječem notranjem skladu in zanje veljajo določbe spremenjenega prospekta.

Obveščamo vas, da smo v PRVI Osebni zavarovalnici, d.d., spremenili prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.
Spremenjeni prospekti ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb, temveč so spremembe bolj tehniène narave in sicer:

 • v prospektu PRVA Varni se v členu 10.1.1 dopolni višina upravljavske provizije,
 •  v prospektu PRVA Varni se člen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja,
 •  v prospektu PRVA Obvezniški se člen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja,
 •  v prospektu PRVA Obvezniški se iz člena 1.2.1 èrta odstavek glede obsega dodatnih likvidnih sredstev,
 •  v prospektu PRVA Delniški se člen 1.2.1 dopolni z navedbo mesta trgovanja.

Spremenjeni Prospekti zaènejo za obstojeèe zavarovance veljati z dnem 1. 5. 2022. Dostopni so na spletni strani www.prva. si. Zavarovanec ima v roku 30 dni, šteto od dne objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstojeèega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Èe zavarovanec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v obstojeèem notranjem skladu in zanje veljajo doloèbe spremenjenega prospekta.

Obveščamo vas, da smo v Prvi osebni zavarovalnici, d.d., spremenili prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

Spremenjeni prospekti ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb, temveč so spremembe bolj tehnične narave in sicer:

 • uskladijo se podatki o pooblaščenem revizorju zavarovalnice (Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o.),
 • črtana je definicija denarnega računa notranjih skladov in navedba banke pri katerih so le-ti odprti;
 • natančneje se določa način izračuna vrednosti enote premoženja;
 • zmanjšuje se nabor dokumentacije, ki mora biti predložena zavarovalnici ob nastopu zavarovalnega primera;
 • kot dovoljen strošek notranjih skladov se dodajajo stroški revidiranja letnega poročila notranjega sklada in stroški zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila.

Spremenjeni Prospekti začnejo za obstoječe zavarovance veljati z dnem 1. 5. 2021. Dostopni so na spletni strani www.prva.si/prospekti-nalozbenih-skladov/

Zavarovanec ima v roku 30 dni, šteto od dne objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstoječega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Če zavarovanec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v obstoječem notranjem skladu in zanje veljajo določbe spremenjenega prospekta.

Obveščamo vas, da smo v Prvi osebni zavarovalnici, d.d., spremenili prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

Spremenjeni prospekti ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb:

 • osnovne izraze in kratice v prospektih smo uskladili z njihovo opredelitvijo v veljavnih predpisih;
 • spremenili mesečno formulo za izračun provizij, ki sicer ne spreminja višine stroškov na letni ravni,
 • pri omejitvah naložb smo te uskladili z omejitvami, kot jih določajo trenutno veljavni predpisi,
 • z namenom zagotavljanja večje razpršenosti portfelja in dolgoročno tudi boljše donosnosti smo pri prospektu PRVA Obvezniški spremenili naložbeno politiko, da bo možno vlaganje tudi v naložbe z nižjo bonitetno oceno.

Spremenjeni Prospekti začnejo za obstoječe zavarovance veljati z dnem 1. 5. 2017.

Zavarovanec ima v roku 30 dni, šteto od dne objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstoječega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Če zavarovanec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v obstoječem notranjem skladu in zanje veljajo določbe spremenjenega prospekta.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development