Што е премија?Премија претставува износ кој го плаќа договорувачот врз основа на договорот за осигурување.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development