Кои измени на полисата се дозволени и кога може да се направат?За времетраење на осигурителната година можни се следните измени:

  • промена на адресата на договарачот или осигуреникот;
  • промена на корисникот на осигурување;
  • промена на презимето на договарачот или осигуреникот.

По завршување на траење на осигурителната година можни се следните измени:

  • намалување или зголемување на премијата;
  • измени во начинот на плакање, промена на број на рати (годишно, полугодишно, квартално или месечно);
  • вклучување и исклучување на дополнителни осигурувања.

Сите наведени промени се можни само ако договарачот на осигурување ги достави во писмена форма.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development