Кој е договорувач на осигурување?Договорувач на осигурување е лицето кое го склучува договорот за осигурување, кое има обврска да ја плаќа премијата и на кого му припаѓаат сите права и обврски од договорот за осигурување на живот.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development