Колку е минимумот што треба да го плаќам (најниската месечна премија)?Најниската месечна премија изнесува 5 € и се плаќа во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на уплата.

2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development