Medijsko središče  Новости  

Včeraj, danes za skupni lepši jutriV soboto, 5. decembra, Prva osebna zavarovalnica praznuje svoj 20. rojstni dan.

Dvajset let, v katerih smo se razvili v stabilno, zaupanja vredna družbo, ki je iz podjetniške ideje ukvarjanja z dodatnim pokojninskim zavarovanjem prerasla v finančni konglomerat. Skupina Prva je z uvajanjem vedno novih zavarovalnih in finančnih produktov skupaj dosegla več kot pol milijona strank in ima danes v upravljanju več kot 1,3 milijarde evrov. V družbah v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in na Kosovu združuje 150 sodelavcev.

V Prvi osebni zavarovalnici svojo osnovno dejavnost izvajamo z nudenjem zaščite in varnosti v vseh življenjskih obdobjih, naj gre za vnaprejšnjo skrb oziroma preventivo ali za reševanje in omilitev posledic že nastalih manj srečnih okoliščin. Ob tem poleg ozaveščanja posameznika o pomembnosti pravočasnega prevzemanja odgovornosti za lastno prihodnost svojo prepoznavnost ves čas gradimo predvsem na referenci odličnega prepoznavanja potreb posameznika in hitrega odzivanja s kakovostnimi produkti. Usklajeno ekipno delo v podjetju se na zunaj kaže kot celostna, predvsem pa osebna obravnava, ki našim zavarovancem zagotavlja minimalno skrbi v prihodnosti in kakovostno uporabniško izkušnjo.

Kot velik vlagatelj na finančnih trgih naložbeno politiko, tj. upravljanje skladov in premoženje zasebnih vlagateljev, usklajujemo tudi z merili ciljev trajnostnega razvoja, s čimer nameravamo prispevati k virom financiranja za trajnostne projekte. Naslednji ključni deležnik na tem področju je razvoj naših produktov, podprt z v celoti digitaliziranim poslovanjem in procesi – od letos smo se s tem približali vsakodnevnim potrebam in navadam vsakega potrošnika, sočasno pa je naše poslovanje bolj zeleno. Temu ob bok z velikim poudarkom priključujemo vse naše družbeno odgovorne aktivnosti, s katerimi skrbimo za varovanje okolja, ozaveščamo javnost in spodbujamo trajnostno preobrazbo družbe.

V Prvi osebni zavarovalnici smo odgovorni do naravnega in družbenega okolja, s katerim že 20 let sobivamo. Pri svojem poslovanju poskušamo čim bolj izpolniti želje vseh deležnikov, pri tem pa ne pozabljamo na morebitne vplive, ki bi jih naše poseganje v prostor imelo na družbeno ali naravno okolje. Predvsem želim podjetje pripeljati do dolgoročne rasti in trajnostnega razvoja, obenem pa ohraniti najvišje etične poslovne standarde. Ne stremimo k hitrim, kratkim zmagam ali enkratnim poslom. Predvsem želimo ustvariti sistem, ki je dovolj robusten in trajen ter hkrati vedno pripravljen na spremembe.

Janez Kranjc, predsednik uprave

20 LET IZKUŠENJ NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

 

Zaradi dolgo trajajočega obdobja pridobivanja izkušenj na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja danes veljamo za enega največjih in najbolj kakovostnih ponudnikov v Sloveniji. Med vsemi ponudniki imamo največjo ekipo strokovnih svetovalcev, ki podjetjem pomagajo pri vseh vidikih vključevanja v varčevanje. Tako podjetja svoje zaposlene lažje ozaveščajo o dodatni skrbi za njihovo dolgoročno dobrobit.

Kot dokaz našega kakovostnega in odgovornega upravljanja prihrankov naših članov pokojninskih skladov nas je v letih 2019 in 2020 revija MOJE finance nagradila z nazivom Najboljši pokojninski sklad. Uspešnost poslovanja osmih slovenskih pokojninskih skladov so v reviji ocenjevali z zvezdicami od ena do pet v pet-, deset- in 15-letnem preteklem obdobju. V petletnem obdobju je v letu 2020 zmagal naš kritni sklad PRVA ZAJAMČENI, ki je poleg petih zvezdic prejel kristalni kipec. V letu 2019 je v isti kategoriji zmagal naš sklad PRVA+ ZAJAMČENI, ki je pri letošnjem ocenjevanju dosegel pet zvezdic in v razvrstitvi zasedel 3. mesto. Sklad je tudi pri ocenjevanju 10-letnega obdobja prejel pet zvezdic in v razvrstitvi zasedel 2. mesto.

Kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja ima pri Prvi osebni zavarovalnici danes vzpostavljeno več kot 3.000 podjetij oziroma z nami varčuje že več kot 86.000 posameznikov. Med razloge za več zavarovancev štejemo zaposlovanje v obstoječih podjetjih, vključevanje novih podjetij in povečevanje števila individualnih vključitev. Te so zagotovo posledica večje prepoznavnosti blagovne znamke PRVA v segmentu poslovanja s strankami, davčnih ugodnosti, ki jih tovrstna oblika zavarovanja prinaša, in čedalje boljšo ozaveščenost družbe glede varčevanja v drugem pokojninskem stebru.

20 let kakovostne ponudbe za večjo varnost posameznika

V vseh 20 letih je naše podjetje stalno rastlo, tako po produktnem portfelju, po pobrani premiji, po številu zaposlenih kot po kompleksnosti. Prva osebna zavarovalnica ima danes več kot 365 milijonov evrov v upravljanju in skupno več kot 130 tisoč zavarovancev. Za seboj imamo izjemnih 20 let poslovanja, rast smo dosegli v vseh ključnih kategorijah poslovanja. Za takšno razvojno pot je bil potreben pogum.

Svojo osnovno dejavnost dodatnega pokojninskega zavarovanja smo v preteklosti najprej dopolnjevali s kakovostno ponudbo življenjskih in nezgodnih zavarovanj. Ključna strateška usmeritev podjetja za zadnje triletno obdobje pa so bili poleg rasti prihodkov uspešen vstop na področje zdravstvenih zavarovanj in kakovostna ponudba tako za posameznike kot podjetja ter digitalizacija poslovanja, tj. vseh storitev. Za dosego navedenega smo v središče delovanja postavili uporabnika in njegovo uporabniško izkušnjo na vseh stičnih točkah.

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem, sicer storitvenim produktom PRVA Zdravje, zasledujemo širši družbeni cilj večje dostopnosti do zdravstvenih storitev, omogočamo hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, poleg ponudbe zavarovanja za posameznika pa je ta na voljo podjetjem, ki so v njem že prepoznala pozitivne lastnosti v prid dopolnitve svojega kakovostnega zaposlitvenega paketa. Veseli nas, da smo med letošnjimi nihanji znali vseeno izkoristiti zatišje in da nam je uspelo ohraniti nemoteno delovanje lastne široke mreže zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev. Čeprav gre pri za nas novo področje, dosegamo stopnjo zadovoljstva uporabnikov v višini 97,2 %.

Vodstvi Skupine Prva in Prve osebne zavarovalnice bosta še naprej uresničevali strategijo širitve poslovanja in nadaljevali razvoj novih produktov. S tem bomo utrdili svoj položaj med največjimi upravljavci življenjskih in pokojninskih zavarovanj tako v Sloveniji kot v preostali regiji.

20 let skupaj, za vas

Trajnostni razvoj pomeni razvoj posameznika, ne da bi ta škodoval drugim, danes ali v prihodnosti. V podjetju takšno pot živimo predvsem na podlagi svojih vrednot, ki vključujejo odgovornost in poštenost ‒ do samega sebe in do drugih. Skladno temu skrbno izbiramo svoje zaposlene in stavimo na kakovosten, spoštljiv in dolgotrajen odnos z vsakim posameznikom. Vlagamo v znanje, ker to štejemo za pomemben sestavni del ohranjanja naše konkurenčnosti. Pozdravljamo vedoželjnost, odprti smo za pobude in spodbujamo.

Kompetentni, odgovorni in zavzeti sodelavci v središče delovanja postavljajo obstoječega in potencialnega zavarovalca in zavarovanca. Tako učinkovito ustvarjamo potrebam uporabnikov prilagojene produkte, ki zagotavljajo kupcem večjo varnost v prihodnosti, sočasno pa rast in stabilen razvoj za dolgoročno zadovoljstvo lastnikov.

Vsi sodelavci Prve osebne zavarovalnice pa pomagajo soustvarjati tudi družbeno odgovorne projekte kot je dan prihodnosti, ki ga obeležujemo vsako leto 14. decembra. Zgolj z vključenostjo vseh naših sodelavcev in upoštevanjem vseh zelenih ukrepov v naših pisarnah je prihodnost Prve osebne zavarovalnice na tem področju lahko bolj živa in bolj zelena.

20 let do prispevanja k virom financiranja za trajnostne projekte

Kot velik vlagatelj na finančnih trgih smo se z letošnjo spremembo pravil upravljanja in našo naložbeno politiko, natančneje, upravljanje skladov in premoženje zasebnih vlagateljev, zavezali usklajevati z merili, ki so jih opredelile institucije, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem po merilih družbeno odgovornega ravnanja (kot npr. metodologija MSCI ESG Leaders Index methodology). To pomeni, da je potencialna naložba uvrščena v družbeno odgovorne indekse ali zajema enote ciljnih skladov, ki nalagajo v družbeno odgovorna podjetja.

Z vlaganjem sredstev pokojninskih skladov v borzna podjetja in investicijske sklade, ki upoštevajo družbeno odgovorne dejavnike, ter z nakupi t. i. socialnih in zelenih obveznic povečujemo delež naložb s pozitivnim odnosom do okoljskih, družbenih in upravljavskih vprašanj. Več kot polovica novih naložb pokojninskih skladov je razporejena v nakupe omenjenih naložb. Glede na čedalje večji pomen družbeno odgovornega naložbenja bo delež takšnih naložb naraščal in dolgoročno dosegal vsaj 50 % celotnih sredstev pokojninskih skladov Prve osebne zavarovalnice. S tem želimo prispevati k trajnostnemu razvoju tako lokalnega kot globalnega okolja.

20 let do popolne digitalizacije storitev

 

Prva osebna zavarovalnica je bila prva zavarovalnica na slovenskem trgu, ki je aprila letos zavarovalniškemu svetu ponudila videoidentifikacijo in s tem poslovanje, popolnoma skladno z zakonom. Cilja digitalizacije storitev našega podjetja, ki je bil zastavljen krepko pred letom 2020, epidemija zato ni pospešila, temveč je z njim le sovpadala. Spremembe so novi zavarovanci pozitivno sprejeli, saj jim iz varnega udobja domačega naslonjača omogočajo dostop do vseh naših storitev na daljavo, naj gre za sklenitev kateregakoli zavarovanja ali le za spremembo. Obenem bomo spletno sklepanje dodatnega zavarovanja PRVA Zdravje kmalu dopolnili z možno spletno sklenitvijo življenjskega zavarovanja PRVA Varnost.

Zavarovancem danes prek uporabniškega portala moja PRVA omogočamo tudi pregled nad celotnim portfeljem zavarovanj in izvajanje vseh pomembnih transakcij. Ker poskušamo uporabnikom naših storitev te še bolj približati, že v prihodnjem letu načrtujemo nadgradnje, po katerih ste povpraševali naši zavarovanci.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development