Новости  

Obvestilo o spremembah prospektov notranjih skladov PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varnikomentar dogajanja na finančnih trgih

Obveščamo vas, da smo v Prvi osebni zavarovalnici, d.d., spremenili prospekte notranjih skladov (skladi naložbenih zavarovanj) PRVA Delniški, PRVA Obvezniški in PRVA Varni.

Spremenjeni prospekti ne prinašajo bistvenih vsebinskih sprememb:

  • osnovne izraze in kratice v prospektih smo uskladili z njihovo opredelitvijo v veljavnih predpisih;
  • spremenili mesečno formulo za izračun provizij, ki sicer ne spreminja višine stroškov na letni ravni,
  • pri omejitvah naložb smo te uskladili z omejitvami, kot jih določajo trenutno veljavni predpisi,
  • z namenom zagotavljanja večje razpršenosti portfelja in dolgoročno tudi boljše donosnosti smo pri prospektu PRVA Obvezniški spremenili naložbeno politiko, da bo možno vlaganje tudi v naložbe z nižjo bonitetno oceno.

Spremenjeni Prospekti začnejo za obstoječe zavarovance veljati z dnem 1. 5. 2017.

Zavarovanec ima v roku 30 dni, šteto od dne objave tega obvestila, pravico zahtevati, da se sredstva v višini odkupne vrednosti njegovega premoženja iz obstoječega notranjega sklada prenesejo v drug notranji sklad iz vsakokrat veljavne ponudbe zavarovalnice. Če zavarovanec te možnosti ne izkoristi, ostanejo njegova sredstva v obstoječem notranjem skladu in zanje veljajo določbe spremenjenega prospekta.

Prospekti notranjih skladov


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development