Новости  

Dohodnina od A do Žpritožba na informativni izračun dohodnine

Ponovno je čas. Finančna uprava je konec marca zavezancem po pošti poslala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2021. V tem svežnju so običajno izračuni tistih, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane in nimajo dohodkov od dejavnosti. Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo sledil 31. maja.

 

KAJ JE DOHODNINA?

Dohodnina je davek na dohodke fizičnih oseb, ki jo v Sloveniji ureja Zakon o dohodnini, denar pa se steka v proračun države in občin. Vsi dohodki rezidentov RS, razen nekaterih izjem, so obdavčeni z dohodnino. Dohodnina se plačuje v obliki akontacij med letom, po zaključenem koledarskem letu pa je na vrsti obračun.

 

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE

Za davčne zavezance, ki niso registrirani uporabniki eDavkov, je tudi letos na voljo spletni obrazec, katerega:

 • izpolnite in naredite testni izračun,
 • izpolnite, natisnete in oddate v pisni obliki na finančni urad ali izpostavo.

Izpolnjenega obrazca za neregistrirane uporabnike NE boste mogli oddati po elektronski poti.

Za elektronsko napoved:

 • kliknite gumb Vstop, če ste registriran uporabnik eDavkov;
 • opravite registracijo, če še niste uporabnik eDavkov.

 

INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE

Davčni organ zavezancem posreduje informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine se sestavi na podlagi podatkov uradnih evidenc, s katerimi razpolaga in podatkov o dohodkih ter vzdrževanih družinskih članih, ki jih finančni upravi do 5. 2. tekočega leta posredujejo izplačevalci dohodkov.

 

KAJ JE DAVČNA OLAJŠAVA?

S pojmom davčna olajšava so označeni različni dejavniki, ki zavezancem za dohodnino znižajo davčno osnovo, s čimer je višina njihove davčne zavezanosti nižja. Na ta način se da smiselno uveljavljati razne socialne korektive in politične cilje. Veliko davčnih zavezancev sicer dokaj slabo pozna veljavne olajšave, zato marsikatera velikokrat ostane neizkoriščena.

Bolj poznana in pogosteje uveljavljena je davčna olajšava za vzdrževanega družinskega člana, ki jo lahko uveljavljamo, če imamo enega ali več otrok.

 

DAVČNA OLAJŠAVA V PRIMERU DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

Naša država z davčno olajšavo spodbuja individualno dodatno pokojninsko zavarovanje, zato so premije, ki jih član pokojninskega sklada  vplača skozi leto, upoštevane pri znižanju osnove za obračun dohodnine, podobno kot davčna olajšava za vzdrževane družinske člane. S tem varčujete za tretje življenjsko obdobje in si istočasno znižate dohodnino.

Davčno olajšavo lahko koristite tisti, ki ste premije v preteklem letu v dodatno pokojninsko zavarovanje vplačevali individualno iz svoje neto plače. To ni le dobra naložba v prihodnost, temveč je v Sloveniji tudi edino varčevanje, s katerim se lahko uveljavlja davčna olajšava. Ta je sicer omejena, za leto 2021 lahko znaša največ 5,844 % bruto plače zavarovanca in ne več kot 2.819,09 € na leto. 

Pozorni morate biti na to, da vplačana mesečna premija za dodatno pokojninsko zavarovanje ne presega zneska, ki vam ga prizna država za izplačilo maksimalne vrednosti olajšave pri dohodnini. K temu morate prišteti še znesek, ki ga naši družbi morebiti vplačuje vaš delodajalec, pri katerem ste zaposleni. Če zahtevanega zneska ne dosegate, lahko do višine zneska, ki ga zahteva polna davčna olajšava, doplačate sami in s tem maksimalno izkoristite to ugodnost. 

Podatke o vplačilih posameznega člana pokojninskega sklada Fursu sporoča PRVA Pokojninska družba, prav tako smo članu podatke o individualno vplačanih premijah v začetku leta poslali na dom. Omenjeno obvestilo najdete tudi v spletnem portalu moja.prva.si. Uporabite ga za preverjanje podatkov pri končnem izračunu dohodnine za preteklo leto.

 

NA KAJ BITI POZORNI PRI INFORMATIVNEM IZRAČUNU

Podatki o vaših dohodkih, olajšavah in stroških se morajo popolnoma skladati s tistimi, ki so navedeni v informativnem izračunu. Logično je, da če je kateri koli podatek napačen (ali manjka), je napačen tudi končni informativni izračun.

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine morate vložiti zavezanci, ki prejmete  informativni izračun dohodnine in ugotovite, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni. Ugovor se poda tudi zaradi drugih razlogov:

 • uveljavljate dejanske stroške (pogodbe o delu, avtorske pogodbe),
 • uveljavljate obračunane prispevke kot lastniki enoosebne družbe (d.o.o. z eno osebo),
 • uveljavljate vzdrževane družinske člane (npr. otroke),
 • odbitek ali oprostitev tujega davka,
 • uveljavljate davčno olajšavo, ker imate sklenjeno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Vaša dolžnost je, da ugovor pošljete tudi, ko je odmera dohodnine prenizka (torej gre izračun v našo korist), napoved za odmero dohodnine pa morate vložiti sami, če ga v ustreznem času (do 31. julija tekočega leta) ne prejmete od Fursa.

 

ČASA ZA UGOVOR IMATE 15 DNI

Ugovor lahko vložite v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna dohodnine. Informativni izračun dohodnine se vroča z navadno vročitvijo, zato se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti).

V primeru, ko zavezanec umre med tekom roka za ugovor, ugovora zoper informativni izračun pa ni vložil, ugovor lahko vložijo njegovi pravni nasledniki. Rok za vložitev ugovora prične teči znova in sicer pravni nasledniki lahko vložijo ugovor v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

Če se odločba vroča z navadno vročitvijo (ne priporočeno), je rok za pritožbo v 30 dneh od datuma odpreme odločbe (datum odpreme je natisnjen na zunanji strani kuverte). Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem uradu ali izpostavi, ki je odločbo izdala. Pritožbo mora zavezanec napisati sam, saj obrazca za to ni predvidenega.

 

KAJ MORA VSEBOVATI UGOVOR

 • ime, priimek in davčno številko zavezanca, ki vlaga ugovor,
 • naziv organa, na katerega se nanaša ugovor,
 • ime, številka in datum uradnega dokumenta (odločbe) zoper katero se vlaga ugovor,
 • navedba pritožbenih razlogov (kratek opis, zoper kaj ugovarjate),
 • datum in podpis vlagatelja ugovora.

 

Ugovor na IID lahko zavezanci oddate:

 • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
 • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Postopanje organa prve stopnje (ki je izdal odločbo)

Davčni organ za vsako pritožbo preizkusi, ali je dovoljena, pravočasna ter ali jo je vložila upravičena oseba. Če ti pogoji niso izpolnjeni, se pritožba zavrže s sklepom. Če se pritožba ne zavrže, jo prvostopni organ še preuči, ali je po vsebini utemeljena. Če je utemeljena, organ prve stopnje izda nadomestno odločbo, s katero nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija.

Postopanje organa druge stopnje (Ministrstva za finance)

Če je pritožba dovoljena, pravočasna ter jo je vložila upravičena oseba, in se ne izda nadomestna odločba, se pritožba nemudoma, najpozneje pa v roku 15 dni od dneva prejema, odstopi v reševanje drugostopnemu organu. Omenjeni organ lahko pritožbo zavrne kot neutemeljeno ali pa pritožbi delno oz. v celoti ugodi (odloči sam ali naloži organu prve stopnje, da drugače odloči).

Pritožba ne zadrži izvršitve odmerne odločbe. To pomeni, da mora zavezanec, kljub vloženi pritožbi, plačati davek. Davčni organ pa lahko po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi odloži davčno izvršbo, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. Za čas, ko je odložena izvršba, se zaračunajo obresti, ki znašajo na letni ravni 2 %, če se pritožbi ne ugodi. V primeru plačila davka pa zavezancu ravno tako pripadajo obresti od neupravičeno odmerjenega ali preveč odmerjenega davka.

Če se z odločitvijo organa druge stopnje ne strinjate, lahko vložite tožbo pri Upravnem sodišču. Podrobnosti v zvezi z vložitvijo tožbe so navedene v »Pouku o pravnem sredstvu«, ki je sestavni del odločbe.


2024 © prvazivot.mk   |   Powered by: Genera Development